Predstavenie združenia
Združenie Slovákov vo Švajčiarsku sa predstavuje ( orig. dokument : OZ37-299-T )

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku je jediná celošvajčíarska národno-kultúrna, 
spoločenská, nezárobková organizácia Slovákov a ich priateľov vo Švajčiarsku. 
Ciele Združenia sú:
Združovať osoby slovenskej národnosti, udržiavať a oživovať u nich národné
povedomie, jazyk kultúru a tradície, 
Združovať osoby iných národností, najmä švajčiarskej a vzbudzovať u nich záujem o
Slovákov a Slovensko,
Organizovať medzi združenými osobami spoločenské styky, vzájomnú výpomoc
a výmenu názorov
Udržiavať priateľstvo ku Švajčiarsku a jeho obyvateľom
Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním
Propagovať slovenskú kultúru a umenie
Členom Združenia sa môže stať každý, kto sa stotožňuje s jeho základnými
ustanoveniami a cieľmi.

Združenie bolo založené v jeseni r. 1969 pod názvom Združenie priateľov Slovenska.
V r. 1986 sa premenovalo na Združenie Slovákov vo Švajčiarsku.
Pre svojich členov a priaznivcov poriadalo a poriada akadémie a kultúrno-spoločenské i
zábavné stretnutia, vedecko-náučné semináre, prednášky, filmové večery, výstavy slovenského
umenia, upozorňuje ich na vystúpenia slovenských umelcov, umožňuje im stretávať sa a
vymieňať si názory a vzájomne sa informovať.
Od r. 1985 Združenie udeľuje na Deň slovenskej Štátnosti Zlaté pero Združenia osobe,
ktorá sa zaslúžila písaným slovom o to, aby svet spoznal Slovákov a ktorá prispela významným
spôsobom k upevňovaniu národného povedomia Slovákov.
Združenie informuje svojich členov a priaznivcov o svojej činností a dianí v slovenskom
svete v zahraničí už od svojho vzniku na stránkach svojho spolkového bulletinu. Od r. 1984
vychádza pod menom Slovenské zvesti Združenia. Náklad presahuje 1300 exemplárov.
Združenie bolo zakladajúcim členom Svetového kongresu Slovákov, bolo vyznamenané
Pamätnou medailou Štefana Moysesa Matice slovenskej a tiež Pamätnou zlatou medailou sv.
Cyrila a Metoda Matice slovenskej lebo „ ....slovenská komunita vo Švajčiarsku mala a má
osobitnú zásluhu na emancipačných krokoch slovenského národa...“

Radi privítame medzi nami všetkých slovenských spolurodákov bez ohľadu na to, kedy
prišli do Švajčiarska. Na požiadanie Vám zašleme pre informáciu Slovenské zvesti Združenia.

interwiew na Radio slovakia international s Pani M.Truskovou, predsedníčkou Združenie Slovákov vo Švajčiarsku 2003-2007.
13.júla 2006 interview s p.A. Zelenayom, členom Združenia Slovákov vo Švajčiarsku na radiu Rabe.
7. mája 2007 interwiew s pánom Bohumilom Štastným, predsedom Združenia Slovákov vo Švajčiarsku na radiu Rabe.