ako sa stať členom združenia
Za členku alebo člena sa dá prihlásiť písomne alebo s E-mail.
Adresa : Vereinigung der Slowaken in der Schweiz
Postfach 1271, CH 8021 Zürich,
E-Mail : prechodnasprava@zdruzenie.ch
Postcheck: 80 - 22363 - 1
Členský príspevok
Aké je členské, aký je príspevok na Slovenské zvesti? Pýtajú sa viacerí z Vás či už osobne, telefonicky alebo v listoch.
Výšku členských príspevkov určuje podľa Stanov Združenia Generálne zhromaždenie.

27. Generálne zhromaždenie dňa 30. marca 1996 v Berne ich stanovilo takto:

Členské jednotlivca :   40,- Šfr
Manželský pár :   50,- Šfr
Študenti, dôchodcovia :   30,- Šfr
Predplatné na Slovenské zvesti :   30,- Šfr
V zmysle tohto rozhodnutia platia aj další rodinní príslušníci členské :   10,- Šfr